Kardiocentar

Stent i perkutana koronarna angioplastika


Ako Vam Vaš intervencijski kardiolog predloži ugradnju stenta, procedura ima za cilj da omogući Vašem srcu normalnu opskrbu krvlju - a time i kisikom i hranjivim materijama, koje srcu služe kao gorivo. Krv se do organa doprema krvnim žilama-arterijama, koje izgledaju poput malih razgranatih cjevčica.

Ukoliko imate aterosklerotsku koronarnu bolest, dešava se da se u pojedinim dijelovima Vaših koronarnih arterija nađu suženja. Ona mogu suziti arteriju u različitom obimu, nekad i do 80%-90%-95%, a nekad se desi i totalna opstrukcija (potpuno začepljenje) koronarne arterije (100%). Ova suženja i začepljenja ometaju dotok krvi do srčanog mišića, pa do njega ne dolazi dovoljno kisika i hranjivih tvari.

Zbog toga se javlja bol u prsima, koja se može širiti ka vratu, ramenima, u lijevu ruku, ka vilici, u plećku, nekad ka žličici. Taj bol se zove "angina pektoris" (lat. angina pectoris). Povremeno se umjesto boli javi gušenje ili zamaranje. Napomena: u određenim slučajevima uzrok ovakvih tegoba mogu biti i druga stanja, a da pacijent ima potpuno zdrave koronarne arterije.

Šta je ugradnja stentova i kako izgleda procedura?

Da bi Vam se omogućile normalne životne aktivnosti bez boli u prsima, postoji mogućnost ugradnje stentova. U čemu se sastoji ta procedura? Nakon odgovarajuće pripreme (dolazak u bolnicu, raspremanje, uzimanje uzoraka krvi, snimanje EKG-a, mjerenje krvnog tlaka i sl.), bit ćete odvedeni u kardioangiološku salu i leći ćete na specijalni pokretni stol. U zapešće (obično) desne ruke, ili u desnu preponu ako je rvi pristup onemogućen, dobit ćete malu injekciju s lokalnim anestetikom. Potom se specijalnom iglom ubode palčana (radijalna) arterija, a ako se pristupa preko noge, onda butna (femoralna) arterija. Preko tog otvora uvede se dugačka, tanka (širine 2 mm), savitljiva plastična cjevčica - kateter - ushodno, sve do srca.

Ta cjevčica (kateter) jednim krajem je u ruci Vašeg doktora, a drugim krajem postavljena u srcu, na početak Vaše koronarne arterije, koja na određenom segmentu ima suženje. Kroz kateter se u Vašu suženu koronarnu arteriju uvede (u tom momentu još uvijek prazan) specijalni balončić,tzv. PTCA-balon, veličine (kad se napuni) npr. 3 mm u prečniku, a dug 12mm. On se dovede u mjesto suženja. Posebnim sistemom, taj balon se napuni specijalnim rastvorom pod visokim pritiskom. To uzrokuje širenje balona. Balon svojim širenjem tiska na zidove suženja u arteriji i time ga proširi. Nakon 20-tak sekundi, balon se isprazni i izvuče van. Zatim se u Vašu arteriju uvede drugi balon. Na ovom balonu montirana je čelična mrežica slična opruzi iz hemijske olovke. Ta mrežica je STENT. Njegov je zadatak da nakon ugradnje stabilizira mjesto ranijeg suženja i da spriječi vraćanje starog suženja ili formiranje novog.

Balon sa stentom dovede se u područje suženja, koje smo prethodnim balonom već u određenoj mjeri raširili. Sad se puni ovaj drugi balon i počinje se širiti. Kako se on širi, tako širi i mrežicu na sebi (stent). Istovremeno tiska i zidove suženja i širi i njih. To širenje i pritisak mrežice na zid suženja utiskuje mrežicu (stent) čvrsto uz zid arterije gdje je dotad bilo suženje. Balon se zadrži napunjen 20-tak sekundi, a potom se prazni. Balon se pražnjenjem skupi, a mrežica (stent) ostaje utisnuta čvrsto na zid arterije, ne dozvoljavajući da se arterija na tom mjestu ponovo suzi (da se vrati suženje arterije). Stent ovdje služi kao betonski luk u tunelima na autocesti, ne dozvoljavajući urušavanje tunela.

Koliko dugo traje ugradnja stenta?

Ako se ugrađuje jedan stent, procedura obično traje 30-40 minuta. Komplicirane procedure, tretiranje više različitih suženja, kao i ugradnja više stentova mogu trajati duže. Nakon ugradnje stenta u bolnici ostajete obično do 48 sati (nekad i kraće, v. dalje u tekstu), a potom idete kući.

Koliko je uspješna ugradnja stenta?

Više od 90% procedura su uspješne u uklanjanju anginoznih tegoba. Međutim, ugradnja stenta se ne može sprovesti za sve pacijente sa anginom pektoris, jer u mnogo slučajeva postoji preveliki broj suženja koronarnih arterija, ili su neka suženja tehnički nedostupna. Zato se neki pacijenti usmjere na bypass-operaciju ili na terapiju lijekovima.

Šta nakon završene procedure?

Nakon ugradnje potrebnog broja stentova (nekad jednog, a nekad više njih), instrumenti se izvuku iz tijela pacijenta i pacijent se premjesti u svoju bolesničku sobu. Tamo dobije svoj obrok i lijekove i odmara se narednih nekoliko sati. Nakon ugradnje stenta procedurom u kojoj je korišten pristup preko noge, u bolnici se obično boravi 48 h (2 dana) nakon intervencije. Ako se koristi pristup preko ruke, daleko je manja mogućnost da se desi krvarenje na mjestu uboda, pa proces postproceduralnog promatranja može biti kraći. Tad se paciejnt može otpustiti i nakon 24 h od intervencije, a u nekim slučajevima i istog dana kasnije popodne ili predvečer - praktično bez potrebe da se prenoći u bolnici.

OBAVEZNO se pridržavajte uputa o terapiji koje Vam je dao intervencijski kardiolog! Tu terapiju možete mijenjati SAMO u konsultaciji sa interventnim kardiologom ili Vašim internistom (kardiologom). Nipošto nemojte samoinicijativno mijenjati svoju terapiju.

Koje lijekove koristiti poslije ugradnje stenta i koliko dugo?

Stent je strano tijelo u organizmu, i kao takvo, u dodiru sa strujom krvi može izazvati zgrušavanje krvi. Pošto je ugrađen u koronarnu (srčanu) arteriju, ovakvo zgrušavanje je izuzetno opasno i može dovesti do infarkta srca. Stoga je neophodno koristiti lijekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi, te time čuvaju srce od novog infarkta, a stent drže otvorenim i prohodnim.

Aspirin, poznat još i kao ASK, ASA, Andol, Bospyrin, Midol, Cardiopirin itd, je lijek koji ćete, najvjerovatnije, koristiti doživotno.

Lijek KLOPIDOGREL (poznat pod nazivima Clodil, Zyllt ili Plavix) koristi se sve dok tkivo pacijenta ne zaraste oko stenta i dok organizam time "prihvati" stent kao strano tijelo. Prilikom ugradnje klasičnog stenta ranije je postojao stav da je potrebno uzimati KLOPIDOGREL minimalno 6 mjeseci. Ako se ugrađuje specijalni stent (poznat kao lijekom obloženi stent, ili drug-eluting stent), KLOPIDOGREL je potrebno uzimati najmanje 12-18 mjeseci poslije ugradnje (dakle, bar godinu do godinu i po). najnovije generacije stentova koji otpuštaju lijek imaju brži proces razgradnje tog lijeka na povšini stenta, pa se u preporukama za terapiju, vrijeme uzimanja klopidogrela ponovno skraćuje:

Interesantno je da novija istraživanja pokazuju da je klopidogrel manje agresivan na želučanu sluznicu od aspirina, pa da, prema nekim mišljenjima, rjeđe uzrokuje krvarenja, a pritom bolje prevenira nastanak krvnih ugrušaka. Stoga se u nekim okolnostima preporučuje da pacijenti trajno uzimaju klopidogrel radije nego aspirin. Odluka o tome donosi se u razgovoru s Vašim kardiologom. 

NOVI LIJEKOVI koji su efikasnija zamjena za Klopidogrel su: PRASUGEL i TIKAGRELOR. Prasugrel se uzima jednom dnevno, a tikagrelor dva puta dnevno. Dužina trajanja uzimanja i ovih novih lijekova je kao kod klopidogrela, uglavnom ovisi o tipu stenta koji je ugrađen. Ovi lijekovi efikasniji su od klopidogrela u prevenciji stvaranja krvnih ugrušaka, ali istovremeno podižu rizike od mogućih krvarenja - to važi naročito za prasugrel.

Od ostalih lijekova bilo bi poželjno uzimati tzv. STATINE (u koje spadaju rosuvastatin i atorvastatin kao najbolji), oni su najbolja prevencija nastanka novih aterosklerotskih suženja i začepljenja na koronarnim arterijama. Kao mjera za doziranje koristi se laboratorijski parametar LDL-holesterol (tzv. "loši" holesterol), a ciljne vrijednosti tog parametra su u pacijenata nakon ugradnje stentova ili nakon bypass-operacije ispod 1,4 mmol/L, u nekim lakšim slučajevima ispod 1,8 mmol/L, a u najtežim ispod 1,0 mmol/L. Te vrijednosti sugeriraju najnovije Smjernice za liječenja poremećaja masnoća u krvi izdate od Europskog kardiološkog društva.

Ako se rimjenom samih statina ne postigne željena koncentracija LDL-holesterola u krvi, statinima se mogu pridodati novi lijekovi nestatinske strukture: ezetimib, bempedoična kiselina, alirokumab, inklisiran i sl.

Osim lijekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi i lijekova za sniženje "lošeg" holesterola, prema uputama Vašeg nadležnog ljekara, moguće je da ćete uzimati i neke druge lijekove, prije svih lijekove iz skupine ACE-inhibitora, sartana, u nekim slučajevima beta-blokera itd.

U nekim okolnostima bit će potrebno obustaviti klopidogrel ili prasugrel ili tikagrelor, a nekad će trebati obustaviti i aspirin. Za upute o tome kako i kad i na koliko dug vremenski period možete obustaviti ove lijekove, obavezno konsultirajte svog intervencijskog kardiologa.

Kako živjeti nakon ugradnje stenta?

Izbjegavajte teške napore, kao što je podizanje tereta tokom prvih sedam dana, dok mala rana na mjestu uvođenja katetera zaraste. Nemojte voziti automobil sedam dana nakon ugradnje stenta. Teške napore izbjegavajte prvih 6 sedmica nakon ugradnje stenta, a nakon toga postupite po uputama Vašeg kardiologa - što ovisi o tome ima li Vaše srce neka druga pridružena oštećenja, manjak snage, probleme sa ventilima (zaliscima), neka zaostala, a netretirana koronarna suženja ili začepljenja i sl.