Kardiocentar

Ergometrija (test opterećenja)


Ergometrija (test opterećenja) radi se tako što se pacijent kreće po pokretnoj traci koja ima tačno određenu brzinu i nagib, a za to vrijeme se snima EKG. Test postupno pojačava nagib i brzinu trake. Ergometrijom se procjenjuje da li srce dobija dovoljno krvi kroz koronarne arterije. Ovo je najvažniji test da se odredi indikacija za koronarografiju (kateterizaciju srca).